Menu

Privacy verklaring ramsj.nl

Privacyverklaring ramsj.nl

Via de webwinkel ramsj.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
ramsj.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt.

ramsj.nl is de enige verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018

 

PRIVACYVERKLARING ramsj.nl

ramsj.nl, gevestigd aan Hellingbaas 1 te Gorredijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens ramsj.nl
info@ramsj.nl
Bezoekadres: Hellingbaas 1, 8401 JH Gorredijk
Postadres: Postbus 234, 8400 AE Gorredijk
Tel. : 0513 462447
KvK: 30210861

Steven Sterk is de Functionaris Gegevensbescherming van ramsj.nl Dhr. Sterk is te bereiken via info@ramsj.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ramsj.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam (bedrijf of particulier)
• Eventuele contactpersoon
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ramsj.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw bestelling
• Het afhandelen van uw betaling
• Het terugstorten van betalingen
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (ramsjkrant)
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen (en diensten) bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en met welk doel
ramsj.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer: Bewaartermijn tot wederopzegging wanneer u een account heeft aangemaakt, ter verwerking van online bestellingen.
• E-mailadres: Bewaartermijn tot wederopzegging, voor verzending van online mailingen.
• Klantgegevens van klanten die als ‘gast’ inloggen/bestellen, worden na verwerking van de bestelling, maar minstens na 14 dagen verwijderd uit de administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
ramsj.nl deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
ramsj.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ramsj.nl uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Deze derden zijn:

BW H e-mailadressen voor verzending van (online) mailingen
Caparis naam, adresgegevens voor verzending van de papieren ramsjkrant
FRL naam, adresgegevens voor verzending van (online) bestellingen
Post NL naam, adresgegevens voor verzending van (online) bestellingen en de ramsjkrant
CB naam, adresgegevens voor verzending van (online) bestellingen

Cookies die wij gebruiken (technische, functionele en analytische cookies)
ramsj.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ramsj.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Op ramsj.nl worden ook cookies geplaatst door een derde partij: namens ramsj.nl gebruikt webbeheerder BW H Google Analytics cookies.
• BW H heeft hiertoe een verwerkerovereenkomst afgesloten met Google
• De gegevens worden anoniem verwerkt
• ‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld
• Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies

Functionele cookies
Cookie: _gat
Doel: Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. Opslagperiode: 1 minuut
Cookie: _gid
Doel: Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. Opslagperiode: 24 uur
Cookie: _ga
Doel: Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). Opslagperiode: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ramsj.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ramsj.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ramsj.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ramsj.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ramsj.nl.

 

Gorredijk, mei 2018