Menu

Retailers

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft u aan dat u op de hoogte bent van de inhoud.

Algemene Voorwaarden ramsj.nl voor wederpartijen t.b.v. webshop

Inhoudsopgave:

Art. 1 – Definities

Art. 2 – Identiteit van de leverancier

Art. 3 – Toepasselijkheid

Art. 4 – Het aanbod

Art. 5 – De overeenkomst

Art. 6 – Reclames

Art. 7 – De verkoopprijs en verzendkosten

Art. 8 – Betaling en incassokosten

Art. 9 – (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud

Art. 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: waarbij de wederpartij producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de leverancier worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de leverancier;
Wederpartij: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan wederpartijen aanbiedt;

Art. 2 – Identiteit van de leverancier

Tialda | Steven Sterk | ramsj.nl
Hellingbaas 1
8401 JH Gorredijk

bestellen@ramsj.nl
www.ramsj.nl
KvK Groningen 30210861
BTW nr. NL 807769939.B01
Art. 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de leverancier en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen leverancier en wederpartij.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Art. 4 – Het aanbod

Aangeboden artikelen en kunnen maar beperkt geleverd worden, aangezien het om fondsrestanten gaat. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Art. 5 – De overeenkomst

De leverancier kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, zoals het factureren per pro forma.
Bij bestellingen worden minimaal 6 exemplaren per titel afgenomen, tenzij anders schriftelijk vastgelegd.
De minimum afname per bestelling is € 250,- netto.

Art. 6 – Reclames

Wederpartij dient afwijking in de geleverde goederen binnen 5 werkdagen na levering. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

Art. 7 – De verkoopprijs en verzendkosten

De op de website vermeldde prijs is de door Leverancier vastgestelde nieuw adviesverkoopprijs. Door de leverancier wordt een korting op de verkoopprijs, deze is bepaald op basis van de jaarafname.
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief 6% btw.
Verzendkosten worden doorberekend op basis van de CB-tarieven voor aangeslotenen bij de Vervoer Centrale (VC). Voor niet-aangeslotenen gelden de franco-tarieven.

Art. 8 – Betaling en incassokosten

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Leverancier zal bij achterstallige of te late betaling van facturen, overgaan tot levering met pro forma factuur.
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport VoorwerkIndien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Art.9 – (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud

AIIe door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomsten) deugdelijk is nagekomen. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, geleverd door ons, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven.
Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.