Menu

Formulier voor herroeping

Bijlage I: Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: ramsj.nl
Postbus 234
8400 AE Gorredijk
bestellen@ramsj.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* :
Naam:
Adres:

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.